Luleå kommuns mål för kommunala lekplatser

Fram till år 2017 kommer vi att anlägga 10 nya lekplatser runt om i Luleå kommun och rusta upp ett antal av de befintliga. Vårt mål är att våra lekplatser ska utråla lekglädje, ha bästa möjliga kvalitet, högsta möjliga säkerhet.

Luleå kommun har tagit fram en riktlinje för arbetet med lekplatserna. Den ska fungera som en vägledning i arbetet med att strategiskt utveckla kommunala anlagda lekplatser.

Riktlinjen

Barns värld har förändrats. Allt fler barn upplever stress, övervikt eller ohälsa. Samtidigt vet vi att utevistelse är en viktig faktor för att minska stress och förbättra rörlighet och folkhälsa.

Hur ska vi uppmuntra till lek och utevistelse, till aktivitet och rörelse? Vilka svårigheter ser vi, och vilka möjligheter? Hur kan vi utveckla våra lekplatser, och hur ska vi arbeta för att förbättra barns möjligheter till lek i Luleå?

De forskningsresultat som kommit på senare år visar på betydelsen av lekmiljöers kvalitet. Barn som har tillgång till goda platser för lek visar färre symptom på stress, är mer rörliga och har bättre motorik. Goda lekmiljöer ger också plats för social och emotionell utveckling.

Mål

  • Luleå kommun ska erbjuda goda lekmiljöer – med eller utan traditionell lekutrustning.
  • Lekplatser ska utformas och underhållas med lekglädje som mål. Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är ledord.
  • Lekplatser ska främja möten mellan människor.
  • Samarbete mellan kommun, boende och brukare ska eftersträvas.
  • Barnperspektivet ska beaktas vid planering av barns utemiljö.

Svarta prickar=befintliga. Röda prickar= ska byggas.

Att skapa lekplatser är en viktig samhällsuppgift.

I Plan- och bygglagen, 2 kap 4§, andra stycket anges följande: Inom eller i anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse ska det finnas lämpliga platser för lek, motion och utevistelse…

I FN:s barnkonvention, artikel 31: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”.