Majvägens lekplats

Under 2014 startades byggnationerna av en ny lekplats på Bergviken. Temat är berg och ska ge plats för lek och aktivitet för både små och stora barn.

Nära till naturen

Platsen innan byggstart. Klicka för att förstora

Lekplatsen anläggs längs Majvägen mellan sporthallen och det nya vård- och omsorgsboendet. En tillgång med platsen är fina ytor av omkringliggande naturmark och dess närhet till det befintliga naturområdet Skogsvallen.

Vid planeringen av lekplatsen har de befintliga naturvärdena såsom trädgrupper, grönytor och berg som finns i dagen tillvaratagits som en del i utformningen. För att skapa rumslighet kommer det bland annat tillföras en kulle med buskar och träd.

För små och stora barn

Området ska erbjuda något för både stora och små barn så det kommer finnas en stor variation på lekutrustningen. Det kommer bland annat finnas en bollplan med basketkorg för den aktiva leken likväl som en sandlåda med bakbar sand för den mer stilla leken.

I lekområdet planeras för bland annat:

  • klätterberg
  • sandlek
  • hårdlek med flexibla ytor för exempelvis streetbasket
  • mindre ytor för naturlek
  • sittplatser
  • ny gångstig i skogsmark

Lekplatsförslag ©Ramböll 2014