Lek- och aktivitetsplatser

Att leka är att lära. Genom leken utveklar barn sin motorik och samtidigt sin förmåga att interagera med andra. Lekplatserna ska vara ett bra verktyg för leken. Att det dessutom är kul gör inte saken sämre!

Vill du felanmäla någon utrustning? Gör din anmälan via vår E-tjänst eller ring kundtjänst 0920 45 44 44

 

Ledorden: tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och lekglädje

Vi förvaltar idag 70 stycken kommunala lek- och aktivitetsplatser i olika storlekar och av olika typer. Målet är att både barn och vuxna ska kunna aktivera sig i närområdet. Till höger kan du läsa mer om några av de mest frekvent använda och nedan är samtliga sorterade efter stadsdelar.

Utrustningen varierar mellan lekplatserna. Det kan finnas rutschkanor, gungor, gungbrädor, klätterställningar, balansutrustning och plats för spel eller idrott. I de flesta fall finns möjlighet till lek med sand och vatten och i vissa fall även pulkabacke eller isbana. För de som vill vila från leken eller sitta ner och prata finns det sittplatser och eventuellt bord för fika.


Centrum / Malmudden /Östermalm

 • Cederns lekplats
 • Floras kulles lekplats
 • Gültzauuddens lekplats
 • Malmuddens lekplats
 • Oskarsvarvs lekplats
 • Seminariets aktivitetsplats
 • Stadsparkens lekplats

Skurholmen / Burströmska / Kronan

 • Rundgatans lekplats
 • Volontärgatans lekplats
 • Östergatans lekplats
 • Stora bergets lekplats
 • Lilla bergets lekplats

Björkskatan / Lulsundet / Porsön / Bergviken / Klintbacken

 • Majvägens lekplats
 • Klintbackens lekplats
 • Porsö bagarstugas lekplats
 • Porsöbergets lekplats
 • Porsösundets lekplats
 • Tummelplatsens lekplats

Mjölkudden / Notviken

 • Notviksparkens lekplats
 • Raspgränds lekplats
 • Skutviksparkens lekplats

Lerbäcken, Bredviken och Hertsön

 • Drevstigens lekplats
 • Fridhemsgatans lekplats
 • Gyllenvägens lekplats
 • Rävspårets lekplats
 • Spovgränds lekplats
 • Valutavägens lekplats

Svartöstaden/Örnäset/Lövskatan

 • Jägarstigens lekplats
 • Kantgatans lekplats
 • Sjöfartsgatans lekplats
 • Vinkelgränds lekplats
 • Örnäsparkens lekplats

Bergnäset

 • Faktorsvägens lekplats
 • Kedjestigens lekplats
 • Vattentornsvägens lekplats

Niemisel / Rutvik /Antnäs /Ersnäs

 • Antbergsvägens lekplats (Rutvik)
 • Pernilsavägens lekplats (Rutvik)
 • Niemisels lekplats (Niemisel)
 • Antnäs byaparks lekplats (Antnäs)
 • Sörbygårdens lekplats (Antnäs)
 • Tranmyrvägens lekplats (Ersnäs)

Råneå

 • Bojvägens lekplats
 • Enrisvägens lekplats
 • Nedantillvägens lekplats
 • Olovsvägens lekplats
 • Råneå centrums lekplats
 • Soldatvägens lekplats
 • Tallhedens lekplats
 • Västerbyvägens lekplats

Gammelstaden, Ektjärn och Stadsön

 • Persvägens lekplats
 • Rådmansvägens lekplats
 • Rågvägens lekplats
 • Räfsarstigens lekplats
 • Rödklöverstigens lekplats
 • Stadsövägens lekplats 
 • Tingsvägens lekplats

Sunderbyn / Bälinge

 • Lavstigens lekplats
 • Lergärdans lekplats
 • Sorteringsvägens lekplats

Karlsvik / Måttsund / Klubbviken

 • Skogsbrynets lekplats (Måttsund)
 • Tjänstemannavägens lekplats (Karlsvik)
 • Klubbvikens lekplats (Klubbviken)

Tillgänglighet

Våra kommunala lekplatser ska i så hög grad som möjligt vara tillgängliga för alla. Alla ska ha möjlighet att delta och känna sig delaktiga i leken. Barn och vuxna, med eller utan funktionshinder, ska kunna ha roligt tillsammans.
Därför lägger vi idag särskilt stor vikt vid anpassning för ökad tillgänglighet vid nyanläggning av en lekplats. Konkreta åtgärder vid tillgänglighetsanpassning är att sandytor byts ut till dämpande lekytor i gummi, sarger tas bort och höga kanter ersätts med ramper. 

Eftersom tillgängligheten även berörs av avståndet från hemmet till lekplatsen har vi satt som mål att man i tätbebyggt område ska kunna nå en anlagd lekplats inom femton minuters gångavstånd utan att behöva korsa en större väg eller liknande barriär.

Skötsel och underhåll

Det ställs stora krav på funktion och säkerhet vad gäller utrustning och mark på alla kommunala lekplatser.
För att vi ska kunna erbjuda bra och säkra lekplatser pågår därför ett ständigt arbete där alla lekplatserna inventeras.
Då kontrolleras bland annat skador på lekutrustning och sandtjocklek enligt en speciell checklista.

Vintertid sker inget underhåll av lekplatserna. Man bör därför vara extra varsam vid lek under denna tid. Is, snö och kyla försämrar den dämpande funktionen hos sand och gummimattor vilket i sin tur ökar skaderisken. Vid halka sker det ingen grusning mer än utanför lekplatserna, delvis på grund av att gruset beblandas med sanden.