Luleå i höstrött

Bidrag till civilsamhället

Luleå kommun ger bidrag till civilsamhället för bland annat kulturevenemang, drift av föreningslokaler, landsbygdsutveckling och offentliga julgranar.

Luleå kommun har grundläggande riktlinjer som gäller för alla bidragsformer. För varje enskilt bidrag finns dessutom ytterligare kriterier som en ideell förening/ideell organisation måste uppfylla. Läs mer om det under varje specifikt bidrag:

Grundläggande riktlinjer föreningsstöd

1. Bidragssökande förening/organisation ska ha:

 • föreningens namn,
 • föreningens syfte,
 • organisationsnummer,
 • valt styrelse,
 • antagit stadgar,
 • minst 3 medlemmar (med medlem menas en person som närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem och erlagt fastställd medlemsavgift),
 • varit verksam inom Luleå kommun i minst sex månader före bidragstillfället.

2. De föreningar/organisationer som ingår i samverkande organisation kan söka bidrag via den samverkande organisationen.

3. Ansökan ska ske digitalt av en behörig person utsedd av föreningens/organisationens styrelse. Beslutet om behörig person ej är styrelseledamot ska beslutet protokollföras och skickas digitalt till Luleå kommun via bidragsystemet.

4. Föreningen/organisationen ska årligen uppdatera sin verksamhetsinformation i portalen för bidrag. Följande information ska lämnas in i samband med årsmöte:

 • antalet medlemmar (uppdelat på ålder och kön),
 • uppgifter om ordförande och kassör,
 • verksamhetsberättelse,
 • ekonomisk redovisning,
 • revisionsberättelse.

5. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens/organisationens plus- eller bankgiro alternativt bankkonto. Bidrag betalas inte ut till konto som innehas av privatperson eller företag.

6. Beviljat bidrag ska alltid redovisas och görs av samma person som ansökt om bidraget. Information om tillvägagångssätt finns för varje enskilt bidrag.

Värdegrund

7. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

8. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN: s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

9. Föreningens styrelse ska ha skickat in Luleå kommuns anvisade jämställdhetsdokumentation.

10. Föreningen ska ha en beslutad värdegrundspolicy med aktuell handlingsplan.

Ansökningsregler och kontroller

11. Ansökningstid och regler framgår under respektive bidragstyp. Ansökan som inte inkommit inom ansökningstiden kommer att avslås.

12. Kommunens eventuella fordran på förening/organisation kan regleras innan beviljat bidrag utbetalas.

13. Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång och kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten. Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag.

14. Luleå kommun har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. Om en förening/organisation lämnar oriktiga uppgifter i sin bidragsansökan eller på annat otillbörligt sätt försöker få bidrag kan föreningen/ organisationen stängas av från möjligheten att få bidrag. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalning grundats på oriktig uppgift, är föreningen/organisationen på begäran skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.

15. Luleå kommun utför årligen stickprovskontroller på föreningar som erhåller bidrag. Föreningen/organisationen måste då bistå med alla uppgifter som kommunen efterfrågar.

För att förenkla för föreningarna sker alla bidragsansökningar via vårt bidrags-och bokningssystem Interbook Go.

Nya föreningar måste först registrera sig i systemet. Föreningar som är registrerade i systemet men saknar inloggningsuppgifter kontaktar Luleå kommuns kundcenter, 0920-45 30 00.

Om din förening gör ett arrangemang som får bidrag av kommunen ska vår logga finnas med i ditt marknadsföringsmaterial.

Logotyp finns i två varianter. Välj den variant som passar er marknadsföring bäst.

Version 1

Version 2

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 22 augusti 2023