Elbussar, nya detaljplaner, basketmatcher

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 21 ärenden idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 21 ärenden. Bland annat nya planuppdrag till bostäder och återvinningen samt en direktiv för utvecklingen av trafik med elbussar.

Pengar för elbussar

Luleå kommun satsar under tre år 1,5 miljoner kronor för utveckling av trafik med elbussar. Linje 6 mellan Porsön och Kronan blir den första elbusslinjen.

Ett avtal har ingåtts med Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer. Luleå har beviljats åtta miljoner kronor för att rusta hållplatser och investera i laddstationer. Som motprestation ska Luleå bland annat slutföra detaljplanen för Kronandalen och etablera ett mobilitetskontor. LLT kommer under året att skaffa fem elbussar för trafiken. Kommunstyrelsen ska nu besluta om att tillsätta en projektledare för att hålla ihop hela arbetet med satsningen.

Planuppdrag för bostäder och återvinning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta nya detaljplaner till kvartetet Fågeln samt del av Porsödalen. När det gäller Porsödalen vid ”Lilla Mjölkuddsberget” ska detaljplanen pröva om återvinningscentralen och Logementet samt annat kommunal verksamhet kan lokaliseras där. I detaljplanearbete ingår också täktverksamheten vid berget. På grund av bostadsexploateringen i Kronandalen behöver återvinningen och Logementet flyttas.

I kvarteret Fågeln (mellan Södra hamn och Varvet) ska en ny detaljplan skapa förutsättningar för både bostäder och en förbättrad strandpromenad runt Varvet. Översiktsplanen tillåter bebyggelse högre än 4-5 våningar beroende på arkitektonisk gestaltning. En bred kaj ska säkerställa att alla ha tillgång till vattnet. 2009 antogs en detaljplan för området som aldrig vann laga kraft.

Ansökan för basketmatcher

Luleå ska lämna in en offert till Svenska Basketbollförbundet för att tre basketmatcher under FIBA Qualification Games 2016 ska spelas i Luleå. Kommunstyrelsen ska avsätta 460 000 kr för arrangemanget. Under Qualifikations Games spelas tre hemmamatcher, herrarna mot Ryssland och Bosnien Hercegovina samt damernas match mot Finland.

Slut för anonyma medborgarförslag

Anonyma medborgarförslag ska avskaffas. Möjligheten att lämna förslag anonymt infördes efter ett medborgarförslag i oktober 2014. Sedan dess har 87 anonyma medborgarförslag lämnats in och 56 ärenden avslutats. Nackdel med anonyma förslag är att kommunen inte kan ta kontakt med förslagsställaren för att återkoppla eller ställa följdfrågor. Vanliga medborgarförslag berörs inte.

Bland övriga ärenden:

  • 200 000 kr till projektet Ett Norrbotten för alla
  • 31 000 kr till projektet Arcticlean