Planområdet är utmarkerat i rött

Samråd: Utökad kvartersmark för industri på Storheden

KLF 2023/1317. Planförslag för Storheden 1:68 & del av Storheden 1:1.

Planens syfte är att tillskapa ytterligare kvartersmark med byggrätt för att möjliggöra en förtätning av Storheden och utveckling av pågående industriverksamhet på fastigheten Storheden 1:68. Detaljplanen omfattar fastigheten Storheden 1:68 och del av Storheden 1:1. Ett bygg- och anläggningsföretag äger och är verksamt inom fastigheten Storheden 1:68. Gällande detaljplan för Storheden 1:68 är således genomförd (användningen industri). Fastighetsägaren önskar en utveckling av befintlig verksamhet och möjlighet till utveckling av markanvändningen industri prövas genom planläggning av del av Storheden 1:1. Del av Storheden 1:1 är i gällande detaljplan planlagd som park eller plantering, men är i dagsläget oexploaterad. Kommunen är markägare. Detaljplanen bekräftar således pågående markanvändning industri [J] inom fastigheten Storheden 1:68 och möjliggör för en utökning av industriområdet genom planläggning av del av Storheden 1:1. Gällande plan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan Storheden (Industriområde södra delen)” medger industri, park eller plantering samt gata eller torg. Planen reglerar även aktuellt planområde som mark omfattad av särskilda bestämmelser (skyddsområde vattentäkt). Befintlig stadsplan berörs delvis av den nya detaljplanen och kommer delvis att upphävas till följd av den nya detaljplanen.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Beslut om antagande av detaljplanen kommer tas av kommunstyrelsen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget är ute på samråd och visas för information från och med 5 juni 2024 – 26 juni 2024 på följande platser:

  • Luleå kommuns webbsida, www.lulea.se/planer
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen, receptionen, Bangårdsgatan 12

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via denna sida eller i någon av lokalerna så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Synpunkter på detaljplanen skickas via e-post: detaljplan@lulea.se

Eller via post på adressen:
Luleå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor Samhällsbyggnad & demokrati
Kontor Detaljplan
971 85 Luleå

Vi vill ha din skrivelse senast 26 juni 2024. Ange diarienummer KLF 2023/1317 samt fullständigt namn och adress i skrivelsen.

Aktuella Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 727.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB.

Utredningar och underlag till planförslaget

Dagvattenutredning Pdf, 6.3 MB.
Geoteknisk utredning Pdf, 4.3 MB.
Geohydrologisk utredning Pdf, 1.2 MB.
Miljötekniskt markundersökning Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta kontor detaljplan på kommunstyrelseförvaltningen. Telefon 0920-45 30 00 eller e-post: detaljplan@lulea.se

Planarkitekt Evelina Israelsson, Tyréns Sverige AB
evelina.israelsson@tyrens.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Information om hur Luleå kommun hanterar personuppgifter hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024