Översikt planområde

Antagande: LKAB - Omvandling för hållbar industriproduktion på Svartön

Förslag till detaljplan för del av Svartön, Svartön 18:17 m fl, Svartön Östra, KLF 2023/1460 (tidigare SBF 2021/886)

Planens syfte är att säkerställa fortsatt utveckling av Svartön och möjliggöra för utveckling av hamnen och etablering av industri i området. Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Hertsön 11:1, Hertsön 11:1000 samt Svartön 18:17. Planområdet ligger på den östra delen av Svartön, Sandskär.

Planens huvudsakliga syfte är möjliggöra för tung industri och hamnverksamhet. Planen medger utfyllnad i vatten och utbyggnad av kaj och reglerar i första hand användning, byggnads- och anläggningshöjder samt upphävande av strandskydd.

Bakgrunden till planförslaget är den fossilfria omställning som pågår inom den tunga industrisektorn. Inom planområdet planerar LKAB att etablera en cirkulär industripark. I den cirkulära industriparken vill LKAB tillvarata och framställa produkter från det restmaterial som genereras från pågående järnmalmsbrytning och efterföljande förädling vid LKAB:s gruvindustrianläggningar. Detaljplanen tas fram parallellt med LKAB:s tillståndsansökan för planerad anläggning.

Planförslaget bedöms var förenlig med översiktsplanen. Kommunen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning krävs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram till planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har lämnats över till Samhällsbyggnadutskottet för beredning inför antagande i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2024.

Handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta med bestämmelser Pdf, 1.7 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 10.5 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 410.3 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 282.7 kB.

Tillhörande utredningar

PM Geoteknik Luleå Site, Sweco 2022-03-31 Pdf, 519.4 kB.
Samrådsunderlag LKAB:s cirkulära industripark i Luleå, 2022-05-03 Pdf, 8.4 MB.
Kompletterande samrådsunderlag LKAB:s cirkulära industripark, 2023-04-04 Pdf, 3.4 MB.
PM om geotekniska och miljötekniska förutsättningar - Skvampen WSP 2023-06-27 Pdf, 2.4 MB.
Dagvattenutredning PM detaljplan, Sweco 2023-08-29 Pdf, 2.8 MB.
Artskyddsutredning (sekretess), Sweco 2024-03-14
Sammanställning av naturvärden, Sweco 2023-10-10 Pdf, 3.9 MB.
Landskapsbildsanalys med avseende på planerade industrietableringar på Svartön, Luleå, AFRY 2024-02-09 Pdf, 3 MB.
PM risk detaljplan, ProSA 2024-03-14 Pdf, 219.6 kB.
Miljöteknisk undersökning, Sweco 2024-03-18 Pdf, 2 MB.
Gestaltning Svartön, Luleå kommun 2023-03-28 Pdf, 5.6 MB.
PM Beräkningar av föroreningar i dagvatten från planområdet för LKAB:s cirkulära industripark, Norconsult 2024-03-13, reviderad 2024-05-20 Pdf, 198.9 kB.
PM utlåtande industribuller, Sweco 2024-05-27 Pdf, 1.6 MB.
PM artskyddsutredning vitryggig hackspett (sekretess), Sweco 2024-05-28

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter om hur planförslaget kan komma att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

 

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planförslaget har visats för granskning från och med 2024-03-25 till och med 2024-04-28.

Plankarta med bestämmelser Pdf, 917.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 11.3 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 8.4 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 410.3 kB.

Tillhörande utredningar

Utredningarna visas under pågående planarbete.

PM Geoteknik Luleå Site, Sweco 2022-03-31 Pdf, 519.4 kB.
Samrådsunderlag LKAB:s cirkulära industripark i Luleå, 2022-05-03 Pdf, 8.4 MB.
Kompletterande samrådsunderlag LKAB:s cirkulära industripark, 2023-04-04 Pdf, 3.4 MB.
PM om geotekniska och miljötekniska förutsättningar - Skvampen WSP 2023-06-27 Pdf, 2.4 MB.
Dagvattenutredning PM detaljplan, Sweco 2023-08-29 Pdf, 2.8 MB.
Artskyddsutredning (sekretess), Sweco 2024-03-14
Sammanställning av naturvärden, Sweco 2023-10-10 Pdf, 3.9 MB.
Landskapsbildsanalys med avseende på planerade industrietableringar på Svartön, Luleå, AFRY 2024-02-09 Pdf, 3 MB.
PM risk detaljplan, ProSA 2024-03-14 Pdf, 219.6 kB.
Miljöteknisk undersökning, Sweco 2024-03-18 Pdf, 2 MB.
Gestaltning Svartön, Luleå kommun 2023-03-28 Pdf, 5.6 MB.
PM Beräkningar av föroreningar i dagvatten från planområdet för LKAB:s cirkulära industripark, Norconsult 2024-03-13 Pdf, 132.8 kB.

Samråd 2

Handlingarna visades för samråd under tiden 2023-12-04 till och med 2024-01-02.

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 891.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 10.9 MB.
MKB Pdf, 9.2 MB.

Tillhörande utredningar

Utredningarna visas under pågående planarbete men utgör inte bilagor i beslutad plan.

Dagvattenutredning Pdf, 2.8 MB.
Landskapsbildsanalys Pdf, 2.7 MB.
PM Geoteknik  Pdf, 2.4 MB.
PM Geotekniska och miljötekniska förutsättningar Pdf, 2.4 MB.
Miljöteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB.
Bilaga 1 Miljöteknisk undersökning – Analyssammanställning jord Pdf, 428 kB.
Bilaga 2 Miljöteknisk undersökning – Analyssammanställning grundvatten Pdf, 190.6 kB.
PM Naturvärden Pdf, 3.9 MB.
Samrådsunderlag Cirkulär Industripark Pdf, 8.4 MB.
Kompletterande samrådsunderlag Cirkulär Industripark Pdf, 3.4 MB.

Samråd 1

Handlingarna visades för samråd under tiden 2022-11-02 till och med 2022-12-02

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 719 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 716.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande utredningar


Naturvärdesinventering Reemap förstudie Svartön, Sweco, 2021-12-17 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsunderlag LKABs cirkulära industripark i Luleå, LKAB, 2022-05-03 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.htm Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024