Förtätning av bostäder i Björkskatans centrum

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkskatan 1:504
KSF 2023/1250 (tidigareSBF 2022/957)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-23 § 103 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Björkskatan 1:504.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder (55+/seniorbostäder) inom planområdet.

Planområdet är beläget inom Björkskatans centrum i anslutning till Björkskataskolan och befintligt parkområde. Planområdet är idag obebyggt och utgörs av ett mindre grönområde/naturområde. I gällande detaljplan är marken inom planområdet avsatt för centrumbebyggelse. För att möjliggöra bostäder krävs en ny detaljplan.

Planområdet omfattar ca 4700 kvadratmeter och är i kommunal ägo.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen kommer att antas av Stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har varit på samråd och även visats för granskning mellan 23 jan – 13 feb 2024 och befinner sig under bearbetning inför politiskt antagande.

Aktuella handlingar

Granskning

Plankarta med planbestämmelser och illustration Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 250.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underliggande utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 759 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Övrigt underlag
Skuggstudie Pdf, 1.6 MB.
PM Parkering Pdf, 111.1 kB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, kontor Detaljplan,
telefon 0920-45 30 00.

Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 14 februari 2024