Översikt planområde

Omvandling för hållbar industriproduktion på Svartön

Förslag till detaljplan för del av Svartön, Svartön 18:17 m fl, Svartön Östra, SBF 2021/886

Planens syfte är att säkerställa fortsatt utveckling av Svartön och möjliggöra för utveckling av hamnen och etablering av industri i området. Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Hertsön 11:1, Hertsön 11:1000 samt Svartön 18:17. Planområdet ligger på den östra delen av Svartön, Sandskär.

Planens huvudsakliga syfte är möjliggöra för tung industri och hamnverksamhet. Planen medger utfyllnad i vatten och utbyggnad av kaj och reglerar i första hand användning, byggnads- och anläggningshöjder samt upphävande av strandskydd.

Bakgrunden till planförslaget är den fossilfria omställning som pågår inom den tunga industrisektorn. Inom planområdet planerar LKAB att etablera en Cirkulär industripark (ReeMAP). I den cirkulära industriparken vill LKAB tillvarata och framställa produkter från det restmaterial som genereras från pågående järnmalmsbrytning och efterföljande förädling vid LKAB:s gruvindustrianläggningar. Detaljplanen tas fram parallellt med LKAB:s tillståndsansökan för planerad anläggning.

Planförslaget bedöms var förenlig med översiktsplanen. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning krävs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram för detaljplanen. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd:
- samråd 1 under tiden 2022-11-02 till och med 2022-12-02,
- samråd 2 under tiden 2023-12-04 till och med 2024-01-02.

Planförslaget bearbetas nu inför granskning.

Aktuella handlingar

Samråd 2

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 891.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 10.9 MB.
MKB Pdf, 9.2 MB.

Utredningar som underlag

Utredningarna visas under pågående planarbete men utgör inte bilagor i beslutad plan.

Dagvattenutredning Pdf, 2.8 MB.
Landskapsbildsanalys Pdf, 2.7 MB.
PM Geoteknik  Pdf, 2.4 MB.
PM Geotekniska och miljötekniska förutsättningar Pdf, 2.4 MB.
Miljöteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB.
Bilaga 1 Miljöteknisk undersökning – Analyssammanställning jord Pdf, 428 kB.
Bilaga 2 Miljöteknisk undersökning – Analyssammanställning grundvatten Pdf, 190.6 kB.
PM Naturvärden Pdf, 3.9 MB.
Samrådsunderlag Cirkulär Industripark Pdf, 8.4 MB.
Kompletterande samrådsunderlag Cirkulär Industripark Pdf, 3.4 MB.

Tidigare handlingar

Samråd 1

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 719 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 716.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som underlag

Fågel- och naturvärdesinventering Svartön, Ecogain, 2021-09-07 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Reemap förstudie Svartön, Sweco, 2021-12-17 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsunderlag LKABs cirkulära industripark i Luleå, LKAB, 2022-05-03 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Malin Eriksson
malin.eriksson1@lulea.se

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 10 januari 2024