Översikt planområde

Omvandling för hållbar industriproduktion på Svartön

Förslag till detaljplan för del av Svartön, Svartön 18:17 m fl, Svartön Östra

SBF 2021/886

Planens syfte är att säkerställa fortsatt utveckling av Svartön och möjliggöra för utveckling av hamnen och etablering av industri i området. Detaljplanens slutliga avgränsning är ännu inte fastlagd men den kommer att omfatta del av fastigheterna Hertsön 11:1, Hertsön 11:1000 samt Svartön 18:17. Planområdet ligger på den yttre delen av Svartön det så kallad Yttre Sandskäret.

Ny detaljplan innebär att –markanvändningen kommer att vara industri och hamn och anpassas för omvandling av befintliga verksamheter eller nya verksamheter, som en del av den gröna omställningen, med ambitioner om cirkularitet för att tillvarata och framställa produkter från restmaterial och i första hand baseras på förnybar energi.
Bestämmelser i planen berör höjder på byggnader och anläggningar, genomsläpplighet av markytan och upphävande av strandskydd.
Arbetet med detaljplanen sker parallellt med tillståndsprocessen enligt miljöbalken för planerade verksamheter och vattenverksamhet.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för samråd fr o m 2022-11-02 tom 2022-12-02 och befinner sig under bearbetning inför granskning.

Granskning av detaljplanen planeras under våren 2023.

Aktuella handlingar
Samråd

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 719 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 716.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som underlag
Fågel- och naturvärdesinventering Svartön, Ecogain, 2021-09-07 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Reemap förstudie Svartön, Sweco, 2021-12-17 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsunderlag LKABs cirkulära industripark i Luleå, LKAB, 2022-05-03 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Anna Karin Lidén
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023