Orienteringskarta planområde

Ny bebyggelse vid Mjölkuddsrondellen, del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2

Förslag till detaljplan för del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2
SBF 2021/444

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastighet Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. En markanvisningstävling för planområdet har genomförts och det vinnande förslaget arbetas vidare med i detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningar för bostäder, kontor, och centrumverksamhet inom delar av fastigheten Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. Planens syfte är även att säkerställa bevarande av värdefulla träd, befintlig stenmur samt allmän platsmark för gång, - och cykelväg.

Området avgränsas i norr och öst av Bodenvägen samt Mjölkuddsrondellen, i söder av Mjölkuddsvägen och i väster av villabebyggelse.

Gällande detaljplaner för del av Mjölkudden 3:42 medger gata eller torg samt park eller plantering. Gällande plan för Pontonen 2 medger fristående hus i en våning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Ett detaljplaneprogram för Mjölkudden centrum är framtagen 2020 och används som underlag i planarbetet. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget med tillhörande underlag visas för samråd från 2023-01-30 till 2023-02-20 på följande platser:

- Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
- Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, Södra hamn, i receptionen.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift
Sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå

Eller till e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Vi vill ha din skrivelse senast 2023-02-20. Ange planens diarienr SBF2021/444 samt ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

Aktuella Handlingar

Samråd:
Plankarta Pdf, 2.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 16.6 MB.

Utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 937.4 kB.
Riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Fördjupad riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Gestaltningsprogram Pdf, 49.2 MB.
PM Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 1.8 MB.
MUR Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 5.6 MB.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Tf. Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023