Översiktskarta ungefärligt planområde Trekanten

Antagande:Utveckling av Trekantens parkering

Förslag till detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 -
Trekantens parkering, SBF 2021-592

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för ny fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats.

Detaljplanen möjliggör att Trekanten omvandlas till torg/park med byggrätter för centrumändamål, fördelningsstation och ny placering av pumpstation. Planen möjliggör även för en utveckling av kajområdet genom att tillskapa mindre byggrätter och en allmän solbrygga i vattenområdet. Planförslaget innebär att befintliga parkeringar på Trekanten omlokaliseras till ett nytt allmänt parkeringsgarage under mark. Namnlösa gatan föreslås att minskas ner till ett körfält i vardera riktningen.

Detaljplanen omfattar Trekanten parkering, del av Bodenvägen, Kulturenshusrondellen samt del av Namnlösa gatan och Smedjegatan. Inom planområdets nordvästra del finns vattenområde (Innerstadsfjärden) och befintligt kajstråk som nyttjas av allmänheten. I söder angränsar planområdet mot Strand Galleria som har en entré mot Trekantens parkering. Planområdet är cirka 3,5 ha.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade 2024-06-03 § 153 att anta del av detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 samt Innerstaden 2:13 - Trekantens parkering

Kommunstyrelsens protokollsutdrag Pdf, 3 MB.

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar
Plankarta med bestämmelser Pdf, 1.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.8 MB.
Granskningsutlåtande (inkluderar samrådsredogörelsen) Pdf, 1.7 MB.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar
Detaljplanen har visats för granskning 10 oktober – 30 oktober 2023.

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som underlag
PM Geoteknik Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökningsrapport, MUR Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport, MMU Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Utlåtande påverkan av föroreningar på grundvatten Pdf, 35.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Trekanten Trafikutredning Pdf, 745.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning bilaga 1, Tekniskt PM Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning bilaga 2, Trafikflöden och trafikutveckling Pdf, 309.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning bilaga 3, Utvärdering av scenarion Pdf, 437.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning Trekanten Pdf, 1019.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Trekanten Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Gestaltningskoncept Fördelningsstation Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Detaljplanen har visats för samråd 29 nov – 19 dec 2022.

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 17.8 MB.

Utredningar som underlag

PM Geoteknik Pdf, 2.8 MB.
Markteknisk undersökningsrapport, MUR Pdf, 7 MB.
Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport, MMU Pdf, 4.2 MB.
Trekanten Trafikutredning Pdf, 690.5 kB.
Trafikutredning bilaga 1, Tekniskt PM Pdf, 1.2 MB.
Trafikutredning bilaga 2, Trafikflöden och trafikutveckling Pdf, 309.5 kB.
Trafikutredning bilaga 3, Utvärdering av scenarion Pdf, 121 kB.
Trafikbullerutredning Trekanten Pdf, 1018.5 kB.
Dagvattenutredning Trekanten Pdf, 2.4 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024