Förtätning av bostäder på fastigheten Öringen 6

Detaljplan för del av Centrum, Öringen 6

SBF-2020/1109

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i upp­drag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Centrum, kvarteret Öringen (2020-08-17 § 122). Kvarteret Öringen utgörs av fastigheten Öringen 6 och är beläget inom Luleå centum, östra innerstaden, i anslutning till Varvsgatan, Blomqvisgatan Hermelinsgatan och Sandviksgatan.

Bebyggelsen inom fastigheten består idag av två lamellhus med bostäder och kontorsverksamhet stående i nord sydlig rikt­ning. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för en förtätning inom fastigheten med ytterligare två byggnader för bostadsändamål.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Berörda sakägare kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget under ett samråd- och granskningsskede. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Detaljplanen kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget har visats för samråd från 2022-03-16 till 2022-04-06.

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11.5 MB.

Utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 2 MB.
PM Geoteknik Pdf, 339.2 kB.
Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 3.9 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 2.1 MB.
Skuggstudie Pdf, 3.5 MB.

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på:

https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson
Magnus.johansson@lulea.se

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
Ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023