Karta som visar aktuellt planområde som omfattar fastigheten Kajan 16

Planområde Kajan 16

Utveckling av fastighet på Oscarsvarv

Detaljplan för del av Centrum, Kajan 16
SBF 2020/249

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en ny
detaljplan för fastigheten Kajan 16 som ligger i Luleå centrum.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utökad byggrätt för verksamheter i form av handel, kontor, restaurang och nöjen. Även lämpligheten för bostäder ska utredas under planarbetet.

Planområdet omfattas av fastigheten Kajan 16 och är lokaliserad på sydvästra delen av centrumhalvön i stadsdelen Oscarsvarv.

Gällande detaljplan begränsar användningen till verksamheter för handelsändamål.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet har har påbörjats och samråd bedöms i dagsläget ske under våren 2021.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Karin Geijer
karin.geijer@lulea.se

Tf. Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 27 mars 2024