Svartövägen avstängd för genomfart

Svartövägen avstängd för genomfart 7 juni till 31 oktober. Omledning sker via Burströmsvägen. Följ trafikregler på området.

Kort fakta om projektet

Vi ska förstärka vägbanan längs Svartövägen. Vi ska byta dagvattenledningar i området. Vi ska göra ett tätskiktsbyte på bron mot Skurholmsfjärden. Byggstart 7 juni återställning oktober 2023.

Här bygger vi om

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

  • 7 juni 2023: Byggstart
  • 31 oktober 2023: Planerad avslutning

Trafikregler

I området gäller utfartsregeln från bostadsområdet/garagelängan på Burströmska Gärdan. I korsningarna mot Teknikergatan och Rundgatan råder högerregel!

Mer om projektet

Den 7 juni startade arbetet med att förstärka Svartövägen.
Det kommer att bli en märkbar trafikförändring i Luleå då vi stänger av en av Luleås mest trafikerade vägar, Svartövägen. Anledningen är att vi ska förstärka vägbanan mellan Skurholmsrondellen och Burströmsrondellen, alltså delen mellan bostadsområdet Burströmska Gärdan och Skurholmsfjärden.

Vi ska även göra en omläggning och dimensionsökning av två befintliga dagvattenledningar som korsar Svartövägen invid Skurholmsfjärden och göra ett tätskiktsbyte på bron som går över gång- och cykelvägen vid Skurholmsfjärden. Vid tiden för arbetet på bron stängs även genomfart på den underliggande gång- och cykelvägen. Följ skyltning på plats för rekommenderade alternativa vägar.

Jobben i området är med andra ord skiftande och det kommer att ta tid. Arbetet planeras ske under normala arbetstider i branschen 06.00 – 20.00, men produktionstakten går ned under den så kallade industrisemestern vecka 29 till 31.

Från och med 7 juni gäller omledning av trafik längs parallellgatan Burströmsvägen.

Omledningen gäller fram till november i år.

Arbetet genomförs i samverkan mellan Luleå kommun, Lumire och entreprenören NYAB.

Arbetet på Svartövägen är ett omfattande arbete med påverkan på omkringliggande områden. Påverkan kan te sig olika beroende på vart man bor i förhållande till projektet. I det dagliga rör det sig om färdvägar, byggtrafik, buller från anläggandet men även damm kommer att förekomma. Detta är faktorer vi arbetar med på olika sätt till exempel att genom att skylta så tydligt som möjligt så att trafiken ska flyta på, vägleda cyklister och gående samt dammbekämpar för att minska dammet som är en utmaning under varma dagar.

Skurholmsgatan - västra Skurholmen

Anledningen till att vi tagit ned sektioner av bullerplanket mot Skurholmsgatan och fällt träd i närheten beror på att vi i samband med avstängningen på Svartövägen passar på att byta ut två korsande dagvattenledningar.

Arbetet innebär att vi måste gräva ungefär 4 meter djupt och för att kunna utföra arbetet effektivt och framför allt säkert,var vi tvungen att ta ned vissa träd.

Inom kommunen är vi vanligtvis restriktiva när det kommer till att ta ned träd. Vårt ställningstagande är att i första hand bevara och skydda träd i anläggningsprojekt, men där det krävs nedtagning görs en bedömning tillsammans med vår parkpersonal.

På grund av grävningsdjupet för det här arbetet var det inte möjligt att behålla träden men vi har endast tagit ned det som är nödvändigt för att utföra arbetet. Övriga träd kommer att behållas.

Vi kommer inte att gå längre än till den kommunala delen av Skurholmsgatan (delen som går parallellt med Svartövägen). Vi kommer arbeta inom det avverkade området och sedan fortsätta ut mot Svartövägen. Fotbollsplanen kommer inte att påverkas.

Grävarbetet kommer ske inom det avverkade området och vi kommer inte att gräva i parkeringsytan eller Skurholmsgatan.

Vår byggtrafik ska endast trafikera de kommunala gatorna i området.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

• Platschef NYAB Christer Öberg
• Arbetsledning NYAB, 0920 - 31 020
• E-post: nyamarkavtalet@lulea.se
• Projektledare Luleå kommun, Jozefine Boman 0920 45 61 68

Nyheter

Sidan uppdaterades den 10 juli 2023