Störningar trafik

Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna kommer att märka av större och mindre störningar under kommande år. Nedan får du guidning till information om vilka arbeten som pågår.

Skrolla ned i listan eftersom det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen.

Observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbete.

Se även fliken Byavägar om du söker information om pågående arbeten utanför Luleå centralort.

Vi syns och märks när vi går fram med våra projekt i stadsbebyggelsen. Många gånger tar vi vägar i anspråk för att kunna genomföra olika arbeten. Det kan exempelvis handla om att lägga ned vatten- och avloppsledningar eller att anlägga nya utfarter eller rondeller.

Arbete med olika tidplaner

Det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen och på vår webbsida om störningar kan du följa vad som pågår. Det flesta av våra större arbeten rapporterar vi om men observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma utan att vi nämner dem på våra sidor.

I alla våra projekt och arbetsinsatser strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt. Både vad gäller tidplaner och våra inskränkningar på gator och gång- och cykelvägar.

Läs mer om arbete i gatumiljö:

Drift och underhåll av Luleås gator

Ha tålamod - det blir fint sen

Vi hoppas att du kan se bortom byggstök och störningar och ha förståelse för att vi ibland breder ut oss och tar plats. Det kommer att bli bra när vi är klar, även om det ibland kan upplevas som att vi bara ställer till problem.

Blixtlåsprincipen ger snabbare flöde

För att minska köer vid arbetsplatser längs hårt trafikerade vägar rekommenderar vi trafikanter att turas om enligt blixtlåsprincipen, även kallad kugghjulsprincipen eller vävning. Det vill säga att båda påfartsfilerna fylls med trafikanter och att man släpper in varannan bil i flödet där vägbanorna går ihop till ett körfält. Det viktigaste i detta läge är att använda blinkers i god tid och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Parkering av privata fordon vid arbete i bostadsmiljö

Under tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in /och eller ut från den egna gården.

Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet.

Soptunnor

Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.

Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.

Postutdelning – det här kan du göra

Det kan vara bra att gå ihop med grannarna och bygga upp en ställning för brevlådorna. Det underlättar för postutdelning och snöröjning.

Det kan vara bra att gå ihop med grannarna och bygga upp en ställning för brevlådorna. Det underlättar för postutdelning och snöröjning. Ritningar till brevlådeställ finns på ett flertal platser på internet.

Som boende kan du underlätta för brevbäraren, och snöröjningen, om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Du som fastighetsägare har både ett ansvar och stora möjligheter att hjälpa oss i vår vardag.

 • Du kan placera postlåda på rätt sida om din infart.
 • Se till att det är en god snöröjning kring postlådan.
 • Kolla att det inte finns några hinder i vägen då våra fordon besöker din fastighet.

Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar själv för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är korrekt placerad.

FIL _ PDF Postanvisningar

Luleå kommun anlitar utförande entreprenör för arbeten inom gata och mark.

Vi arbetar med förbättring av gator i Luleå på flera olika fronter. Under våren, sommaren och hösten är vårt arbete till stor del inriktat på asfaltering - beläggning.

Notera att även olika utförare kan anlitas för diverse arbeten inom gata och mark.

Tidplanerna för arbetena är preliminära och kan komma att ändras.

 

Därför fräser vi gatorna innan asfaltering

 • för att inte lägga lager på lager med asfalt.
 • för att justera tvärfallet.
 • för att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
 • för att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
 • för att förbättra anslutningar och skarvar.

Utförande

Det är det tekniskt konsultföretaget inom infrastruktur och samhällsbyggnad, Ramboll, Länk till annan webbplats. som inventerar vägarna i kommunen och föreslår åtgärder till förbättring.

Det är sedan juni 2021 företaget NYAB Länk till annan webbplats. som innehar Luleå Kommuns Mark och beläggningsentreprenad.

Tidplaner för olika områden:

 • LERBÄCKEN

Planerade arbeten säsong 2023

 • Myntvägen - färdigställande säsong 2023
 • Valutavägen - ev. asfaltering säsong 2023
 • Bredviken

Planerade arbeten säsong 2023

Förbättringar inom VA ska genomföras under och ovan jord. Markarbete inklusive asfaltering och återställande genomförs 2024

 • Angelgatan
 • Kolkgatan
 • Mjärdgatan

Arbete i bostadsnära område

Arbetena som vanligtvis utförs på gata är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. Detta innebär att det emellanåt kan vara begränsad framkomlighet i området och vara en del tunga maskiner i drift.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Kontakt arbeten inom markavtalet:

Ändrade cykelvägar vid Arontorps­viken (Örnäset) 2022-05-23 -- xx

Den avstängda gång- och cykelvägen är rödmarkerad. Alternativa vägar finns skyltade

Den avstängda gång- och cykelvägen är rödmarkerad. Alternativa vägar finns skyltade

Arbetet ingår i Östra Länkens etapp 3. Arbetet genomförs inom ramen för avdelningen för avlopp och vatten som vid årsskiftet 2021/2022 flyttade över sin verksamhet till LUMIRE.

Information om Östra Länken hänvisas framöver till LUMIRES webbplats. - www.lumire.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga pågående planerade arbeten att rapportera för tillfället.

Björkelundsvägen/Lulevägen

Det här ska vi arbeta med under säsongen 2023


Vi fortsätter arbetet med att sänka vägar och förstärka dagvattenhanteringen för att begränsa att ytvatten rinner ut bland hus och kyrkstugorna. Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Tidplan 2023

Vi planerar att starta arbetet i slutet av maj och avsluta i september. Detta innebär att det under denna period kan vara begränsad framkomlighet i området eftersom vägarna stängs av i etapper.

Läs mer om kulturrestaureringen på denna sida. Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Stadsbyggnadsförvaltningen avdelning investering


Mer information om störningar och händelser längs Bensbyvägen i höjd med Dalbo finns i länken nedan.

Förbättringar under och ovan jord väntar Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan

Det planeras för ett kommande vatten- och avloppsarbete och tillhörande gatuförbättringar på Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan i Luleå.

Startskottet för arbetet planeras till senvåren 2023. Då börjar Lumire Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett omfattande vatten- och avloppsarbete, att byta ut och justera äldre ledningar. Del två tar vid under 2024 och då handlar det om arbetet med utformning av gatorna där tanken är att körbanan ska vara 5.5 meter med grönytor vid sidorna vilket är positivt då det ger en fördröjning av dagvatten, miljövinster och en säkrare och tryggare gata.

En del av Kronanvägen

Kronanvägen ska skapa kontinuitet mellan befintliga bostadsområden inom Kronan och stärka sambandet mellan Luleås östra och västliga delar

Vi arbetar med gång- och cykelbanor i Luleå på flera olika fronter. Till exempel bygger vi om stråk och bygger nya gc-vägar varje år. Allt för en tryggare trafikmiljö. Breddning av gång-och cykelväg är absolut nödvändig i syfte att hålla god standard och en trygg trafikmiljö för såväl fotgängare som cyklister.

Inga lokala avvikelser från det normala att rapportera för närvarande.

Varningar och meddelanden

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

I den förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Gul varning har en rund form, orange varning en romb och röd en triangel. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Vid frågor som generellt rör vårt arbetet inom området infrastruktur och drift kontakta;

Patrik Ruumensaari
Sektionschef för gata och transport, Stadsbyggnadsförvaltningen
patrik.ruumensaari@lulea.se
0920 45 41 85
+46 70 588 41 85

Sidan uppdaterades den 1 februari 2023