Sammanhållenbebyggelse

Ett viktigt begrepp för dig som vill bygga utanför detaljplanelagt område

För att underlätta hantering av bygglov utanför detaljplanelagda områden har en översyn av områden med sammanhållen bebyggelse inom Luleå kommun gjorts.

Inom sammanhållen bebyggelse gäller inte, enligt PBL 2010, bygglovbefrielse för vissa åtgärder för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader även om tomten ligger utanför detaljplanelagt område. Begreppet sammanhållen bebyggelse ersätter samlad bebyggelse.  

Förslaget är nu under politisk behandling och förväntas godkännas under oktober månad. Efter beslut görs eventuella ändringar och nya kartor skrivs ut.

Inför politisk behandling finns utskrivna kartor på
Stadsbyggnadskontoret,
Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 8

För mer information ring 0920-45 35 41.