Översiktsbild Kulturbyn

Under antagande: Detaljplan för Kulturbyn

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kulturbyn, SBF 2016/1536

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och Kronanhöjden.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, centrumverksamheter, verksamheter och förskola/skola. Samtidigt är syftet också att bevara det kulturhistoriska värdet av den befintliga bebyggelsen i sin omgivande miljö.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under vintern 2019.

Aktuella handlingar

Antagande

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Bilagor till planhandlingarna

Bilaga 1, Kulturmiljöutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 2, Bullerutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 3, Översiktlig dagvattenutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 4, Miljöteknisk markundersökningöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Se nedan under rubriken Granskning, övriga utredningar.

Tidigare handlingar

Granskning

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Bilagor till planhandlingarna

Bilaga 1, Kulturmiljöutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 2, Bullerutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 3, Översiktlig dagvattenutredningöppnas i nytt fönster

Bilaga 4, Miljöteknisk markundersökningöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Flyghinderanalys 2019öppnas i nytt fönster

Trädinventering 2017öppnas i nytt fönster

Trafikanalys Kronandalen 2016öppnas i nytt fönster

Bullerutredning Kronandalen 2016öppnas i nytt fönster

Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen 2015öppnas i nytt fönster

Planprogram 2012öppnas i nytt fönster

Kulturhistorisk inventering Kulturbyn Kronan 2009öppnas i nytt fönster

Samråd

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Bilaga 1, Kulturmiljöutredning

Bilaga 2, Bullerutredning

Bilaga 3, Trädinventeringöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalenöppnas i nytt fönster

Miljöteknisk markundersökning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Trafikanalys Luleå Kronanöppnas i nytt fönster

Bullerutredning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Riskanalys Kulturbyn Kronanöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta oss.

Planarkitekt Annika Ohls, tfn. 0920-45 38 14
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung, tfn. 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se