Översiktsbild planområdet

Granskning: Plats för skola i Södra hamn

Detaljplan för del av Centrum, Stören 17, 
SBF 2018/512

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för centrumverksamhet samt skol- och kontorsverksamhet inom fastigheten Stören 17. Detaljplanen ska säkerställa minst 3000 m2 friyta för skolgård. Byggrätt för förrådsbyggnaden söder om kontorsbyggnaden (planerad skola) tas bort till förmån för friyta. Detaljplanen medger inga nya byggrätter.

Planområdet omfattar fastigheten Stören 17, är ca 1,5 ha stort och ligger på centrumhalvöns sydöstra sida, i östra delen av Södra Hamn.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard planförfarande.

Planförslaget har visats för information fr o m 2018-11-28 t o m 2018-12-19

Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster
Detaljplaneprogramöppnas i nytt fönster 

Utredningar som underlag
Barnkonsekvensanalys 2018-11-20öppnas i nytt fönster
Utformning skolgård 2018-11-05öppnas i nytt fönster
Trafikutredning inkl. luftkvalitet 2018-11-20öppnas i nytt fönster
Trafikbullerutredning 2018-10-25öppnas i nytt fönster
Dagvattenutredning 2018-10-30öppnas i nytt fönster
Miljöundersökning 2018-09-06öppnas i nytt fönster
Utlåtande brand 2018-11-07öppnas i nytt fönster
Riskbedömning Tankstation 2014-12-05
öppnas i nytt fönster

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2018-12-19 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Mia Sundström
mia.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Gransljung
annelie.granljung@lulea.se