Översiktskarta planområde Hertsöfältet

Samråd: Nytt industriområde på Hertsöfältet

Förslag till detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1 m.fl., Hertsöfältet SBF 2017/304

Planområdet är beläget öster om bostadsbebyggelsen på Hertsön och väster om bostadsbebyggelsen på Hertsölandet. I söder ligger planområdet i nära anslutning till industriområdet på Svartön och i nordost avgränsas området av Hertsövägen. Planområdet omfattar ca 190 ha.

Planens huvudsakliga syfte är skapa förutsättningar för ett nytt industriområde på Hertsöfältet med närhet till hamn och järnväg. Med användningen industri menas all slags produktion, lagring och hantering av varor. Planen syftar även till att säkerställa skydd mot störningar, omhändertagandet av dagvattnet, bevarande av naturvärden samt möjliggöra för nya gator, gång- och cykelvägar och teknisk infrastruktur.

Planområdet är idag obebyggt och består till största delen av ung bruksskog. Området kommer att succesivt byggas ut, under åtminstone 10 till 15 år framöver. Detaljplanens genomförande innebär att ytor skapas för industri för att möta behovet och efterfrågan av industrimark.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information och synpunkter från och med
2019-05-29 till och med 2019-06-23 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5
Stadsbiblioteket, Kulturens hus
Hertsöns bibliotek, Hertsötorget 10

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka handlingarna till er. Hör i så fall av er via telefon eller e-post.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering
Sektion plan
971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-06-23 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Övrigt underlag
Bullerutredning
Dagvattenutredning
Markteknisk undersökningsrapport
PM Geoteknik
Miljö- och hälsoriskbedömning
Naturvärdesinventering
PM Naturvärden
Trafikutredning juni 2018
Trafikutredning inkl riskberäkning mars 2019

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Johanna Lundmark 0920-45 35 43
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil