Översikt detaljplaneområdet ortofoto

Samråd: Kronanvägen detaljplan

Detaljplan för Kronanvägen, del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107
SBF 2018/302

Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Syftet är även att komplettera bebyggelsen med mindre grupper av bostäder, totalt cirka 230 bostäder, och en förskola samt säkra gröna stråk för ekosystemtjänster som vistelse, ekologiska korridorer för djur och växter, bevara höga naturvärden, plats för snöupplag, fördröjning av dagvatten och översvämningsytor.

Delar av väglänken är redan byggda och återstående länkar är idag naturmark. Det är en dalgång med natur- och rekreationsvärden som delvis är påverkad av ledningsgator i mark eller i luften.

Större delen av planområdet är inte tidigare detaljplanelagd. Gällande plan omfattar allmän platsmark som gator och naturmark.

Planområdet omfattar ca 36 hektar och avgränsas i söder i huvudsak av befintlig kraftledningsgata. Det omfattar den nordvästra delen av Skiljevägen och gränsar i söder mot kvartersmark inom Kvarnbäcken. Mot öster gränsar planen till befintlig natur som gränsar mot bostadskvarter inom Lerbäcken och Östra Kronan. I norr sträcker sig planen mot Ormbergets spårområden och mot bostäderna Kronanbackens norra del. I väster ansluter planområdet mot natur som gränsar till befintliga bostäder på Kronanbackens södra del och gränsar mot Armévägen. Marken ägs av Luleå kommun.

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen och handläggs enlig plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-05-15 t o m 2019-06-10 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Stadsbiblioteket, Kulturens hus, vån 3

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka handlingarna till er. Hör i så fall av er via telefon eller e-post.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-06-10 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Illustrationskartaöppnas i nytt fönster

Utredningar som bilagor

PM Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
PM Trafik och buller Kronanvägenöppnas i nytt fönster

Utredningar som underlag

Detaljplaneprogram Kronanvägenöppnas i nytt fönster
Naturvärdesinventering Kronanvägenöppnas i nytt fönster
PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Hydrogeologi Rapport sammanställningöppnas i nytt fönster
PM förutsättningar för myröppnas i nytt fönster
Skuggstudie Kronavägen bebyggelseöppnas i nytt fönster
Dagvattenutredning Kronanområdetöppnas i nytt fönster
PM Lekplatsbehov Kronanvägenöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Avd stadsplanering, Stadsbyggnadsförvaltningen
0920-45 30 00‌länk till annan webbplats

Planarkitekt Anna Karin Lidén
anna.karin.liden@lulea.se

Trafikingenjör Linn Adolfsson
linn.adolfsson@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil samråd