Utveckling av Kronandalens centrum

Detaljplan för en del av Kronan 1:1, Kronandalens centrum.              SBF 2019-331

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av nytt stadsdelscentrum inklusive ett nytt torg.
Under planarbetet ska även eventuellt behov av flytt av befintlig mast utredas, samt möjligheter att skapa ytor för två elnätstationer i norra delen av Kronandalen.
Detaljplanen behöver också täcka in ett icke planlagt markområde, ca 100 kvm stort, intill masten i söder.

Området ligger centralt i kronandalen, planen berör området som i gällande plan är utpekat som torg samt torgets omkringliggande kvarter.

Planförslaget prövar förutsättningarna för en ändrad kvartersstruktur i och omkring torget, med syftet att skapa tydligare koppling mellan torg och grönstruktur samt att möjliggöra bättre förutsättningar för vistelse och mänskliga flöden.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet befinner sig nu i ett tidigt skede. Ett förslag till detaljplan kommer att visas för samråd tidigast under hösten 2019.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
Ruben.Noren.Selberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se