Överklagad: Ektjärns verksamhetsområde

Detaljplan för del av Storheden 1:1 m.fl. SBF 2017/1856

Ärendet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Det finns en stor efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter i Luleå, och framförallt på Storheden. För att möta upp efterfrågan har kommunstyrelsen beslutat (2017-11-06 §305) att ny detaljplan ska tas fram för aktuellt område.

Planområdet ligger direkt norr om Storhedens verksamhetsområde och avgränsas av Ektjänsvägen i söder, järnvägsspår i öst, Storsandvägen i väst och av naturmark i norr. Planområdet utgörs idag av naturmark. Detaljplanens huvudsakliga syfte är pröva möjligheterna för verksamhet på del av fastigheten Storheden 1:1 i anslutning till Ektjärnsvägen. Med verksamheter menas i detta fall olika typer av ytkrävande verksamheter som service, lager, tillverkning, försäljning eller annan verksamhet av liknande karraktär men med begränsad omgivningspåverkan.

Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen
Detaljplanen har lämnats för politiskt antagande.

Aktuella handlingar

Antagande handlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning inkl buller- och vibrationsutredningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Övriga dokument granskning
Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
Buller- och vibrationsutredningöppnas i nytt fönster
Kompletterande miljöteknisk markundersökning (MMU) inkl. markteknisk undersökning (MUR) och PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (MMU) inkl. markteknisk undersökning (MUR) och PM Geotekniköppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Övriga dokument samråd
Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
Miljöteknisk markundersökning (MMU) inkl. Markteknisk undersökning (MUR) och PM Geotekniköppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Frida Lindberg 0920-45 49 86
frida.lindberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920 - 45 35 46
annelie.granljung@lulea.se