Översikt av planområdets läge

Antagande: Kulturmiljövärden i Råneå

Detaljplan för del av Råneå, Råneå 6:7
SBF 2018/826

Syftet med detaljplanen är också att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer inom planområdet, samt ge planenlig rätt för kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad. Gårdsbyggnad är flyttad från närliggande fastighet Råneå 6:54.

Planområdet ligger i Råneå, ca meter nordväst om kyrkan och omfattar fastigheten Råneå 6:7, ca 2100 m2 och är privat ägd.

I Luleå kommuns översiktsplan(ÖP2013) anges att kulturmiljövärden ska prioriteras och utvecklas. I den fördjupade översiktsplanen för Råneå (UP Råneå, 2018-02-26) anges att kulturmiljön ska bevaras och tas till vara för att ge en attraktiv tätort och en rik livsmiljö. Karaktärsbyggnader anses särskilt viktiga att bevara.

Detaljplanen handläggas enligt standardförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under sommaren 2019.

Aktuella handlingar

Antagande

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Granskning

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd

Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil antagande