Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskning: Vård- och omsorgsboende, Gammelstad

Förslag till detaljplan för del av Gammelstad, Stadsön 1:124, SBF 2017/745

Planområdet är avgränsat till fastigheten Stadsön 1:124 i Gammelstad.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-17 att sälja ett antal samhällsfastigheter, bland annat Stadsön 1:124. Gällande detaljplan anger A-ändamål där kommun, landsting eller stat måste vara huvudman. Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen för att kunna genomföra försäljningen och att avgränsa fastigheten. Fastigheten innehåller ett vård- och omsorgsboende som har en gård mot vattnet. Vid planarbetet bör fortsatt tillgång till kvalitativ utemiljö säkerställas. Planförslaget syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt åtkomst till huvudledningar för vatten och spillvatten som går genom området.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-06-17 t o m 2019-07-08 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka handlingarna till er. Hör i så fall av er via telefon eller e-post.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-07-08 vill vi ha din skrivelse.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2019-07-08 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelse

Tidigare handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Henric Nilsson
henric.nilsson@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 
annelie.granljung@lulea.se

Processpil granskning