Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskning: Utökning av industrifastighet, Storheden

Förslag till detaljplan för del av Storheden 2:4 och 2:14,
SBF 2017/606

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en utökning av industriverksamhet på Storhedens södra industriområde på delar av fastigheten Storheden 2:4 i anslutning till Makadamvägen. Planförslaget syftar även till att säkerställa restriktionskraven för Storhedens vattentäkt gällande dagvattenhantering uppfylls.

Ny detaljplan innebär att marken planläggs för industri, [J] samt att en del av naturmark bevars som planläggs som natur, [NATUR] för att säkerställa att grönakorridoren som förbinder Storhedens skogsområden bevaras och dess biologiska funktion säkerställs.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-06-17 t o m 2019-07-08 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka handlingarna till er. Hör i så fall av er via telefon eller e-post.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-07-08 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar

Granskning

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörlseöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Henric Nilsson
henric.nilsson@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil granskning