Översikt planområde

Samråd: Nytt badhus på Hertsö centrum

Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, del av Hertsön 11:748, Hertsön 12:164, SBF 2017-1681

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 (§ 222) att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum. Planområdet är beläget invid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget. På den avsedda platsen finns idag en mindre restaurangbyggnad, buskar och träd.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att uppföra ett nytt badhus. Planprövningen innebär i huvudsak att utreda värdet av befintliga träd, möjligheten att omhänderta dagvattnet samt beskriva och bedöma verksamhetens konsekvenser och omgivningspåverkan.

Planområdet berör i huvudsak en detaljplan från 2011 (PL355) som idag tillåter centrumverksamhet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m
2019-02-08 t o m 2019-03-01. Planförslaget visas även i följande lokal på Stadshuset: Stadsbyggnadsförvaltningen, vån 5, Rådstugatan 11.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-03-01 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning

Övrigt underlag 
Dagvattenutredning 
PM: Angående träd inom planområdet 
Geotekniskt utlåtande

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Agneta Laitila 
agneta.laitila@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Detaljplan påbörjad