Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förtätningar av bostäder på Björkskatan

Förslag till detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan 1:3,
SBF 2016/684

Planområdet är beläget i stadsdelen Björkskatan mellan Vårvägen och Midsommarvägen. I dagsläget består området av grönytor, en tennisplan och en grusplan och intilliggande bebyggelse utgörs av friliggande villor.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.

Planläggningens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostads-bebyggelse. Planförslaget innebär en förtätning inom befintligt bostadsområde i och med att användningen föreslås ändras till kvartersmark för bostäder. Föreslagen bebyggelse utgörs av en rund huskropp som är tänkt att inrymma ca 45 bostäder.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande förfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för samråd fr o m 2018-10-17 t o m 2018-11-07 och befinner sig under bearbetning inför granskning. Granskning av detaljplanen planeras under våren 2019.

Tidigare handlingar

Samråd
Plankarta med planbestämmelser och illustrationöppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Övrigt underlag
PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport geotekniköppnas i nytt fönster
Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
Skuggstudieöppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar
Möte med närboende 2017-03-01öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Johanna Lundmark 0920-45 35 43
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil