Antagande: Utbyggnad av Scandic hotell

Förslag till detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:45 m.fl , SBF 2017/499

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för utbyggnad av hotellverksamhet på fastigheten Mjölkudden 3:45. Utbyggnadsförslaget omfattar en helt ny tillbyggnad med 112 nya hotellrum, spa och fitness, samt om- och tillbyggnad av befintlig restaurang och konferensdel. För att lösa parkeringsbehovet tillåter detaljplanen ett nytt parkeringsdäck i två plan på befintlig parkeringsyta.

Detaljplanen ska också säkerställa en omsorgsfull utformning och gestaltning av ny bebyggelse för att skapa ett positivt tillskott till områdets bebyggda miljö.

Planen omfattar även övriga verksamheter inom planområdet; två bensinstationer och en vägrestaurang. För dessa verksamheter föreslås markanvändning och exploateringsgrad enligt dagens förhållanden.

Detaljplanen ger möjlighet att justera fastighetsgränser och reglera fastigheter i samband med kommunens pågående infrastrukturprojekt Östra länken.

Detaljplanens genomförande innebär att strandskyddet upphävs för en del av planområdet.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande.

Detaljplanen har lämnats till antagande i Stadsbyggnadsnämnden.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtande och Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Granskning
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar
Plankarta med bestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Övrigt underlag
Bullerutredningöppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport miljööppnas i nytt fönster
PM-geotekniköppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport geotekniköppnas i nytt fönster
Dagvattenutredning
öppnas i nytt fönster
Kompletterande miljöteknisk markundersökning Mjölkudden 3:48öppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller frågor om detaljplanen är du välkommen att kontakta oss.

Planarkitekt Annika Ohls 0920-45 38 14
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se