Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Översiktsbild Kulturbyn

Detaljplan för Kulturbyn

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kulturbyn, SBF 2016/1536

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola. Syftet är också att ta hänsyn till området som helhet och bevara, utveckla och värna de kulturhistoriska värden som finns där. Detaljplanen ska säkerställa bevarandevärda byggnader och även ange hur ny bebyggelse ska utformas för att anpassas till befintlig bebyggelse. Detaljplanen möjliggör för de verksamheter och arbetsplatser som idag finns inom området att kunna finnas kvar.

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och Kronanhöjden.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Detaljplanen har visats för samråd fram till och med 2018-09-27 och befinner sig under bearbetning inför granskning.

Samrådshandlingar

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Bilagor till planhandlingarna:

Bilaga 1, Kulturmiljöutredning

Bilaga 2, Bullerutredning

Bilaga 3, Trädinventeringöppnas i nytt fönster

Övriga utredningar

Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalenöppnas i nytt fönster

Miljöteknisk markundersökning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Trafikanalys Luleå Kronanöppnas i nytt fönster

Bullerutredning Kronandalenöppnas i nytt fönster

Riskanalys Kulturbyn Kronanöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta oss.

Planarkitekt Annika Ohls, tfn. 0920-45 38 14
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung, tfn. 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se