Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Översikt planområde

Överklagad: Förtätning av bostäder, Ejdergränd 18

Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, 
SBF 2017/1687

Planområdet ligger på Hertsön och utgörs av en del av parkmarken mellan Doppinggränd och Ejdergränd, samt området för norrbottensgård.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en förtätning inom befintligt bostadsområde genom tillkommande bostäder. Planförslaget syfta även till att säkerställa de kulturhistoriska värden som finns i området i och med norrbottensgården. De tillkommande ytorna är aktuella för etablering av flerbostadshus i två våningar med ca 15 lägenheter.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planen är överklagad till Mark- och miljödomstolen mars 2018-07-11.


Aktuella handlingar
Antagande
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtande
öppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar

Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Frida Lindberg 
frida.lindberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung  
annelie.granljung@lulea.se