Laga kraft: Småbåtshamn, Harrviken

Förslag till detaljplan för del av Hertsölandet, del av Hertsön 11:1 , Harrvikens marina.
SBF 2015/102, SBK 2011/61

Planområdet är beläget vid Harrviken på Hertsölandet. Huvudsyftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att bygga en ny hamn för ca 200 fritidsbåtar, med båtplatser, parkering, servicebyggnad, båthallar, m m.

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 §56 att anta detaljplanen.

Efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen  (Mål nr P 6312-17) har planen vunnit laga kraft 2018-07-03.

Aktuella handlingar
Laga kraft
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Antagande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Granskning
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse med bilagor
 
Samråd
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster


För frågor och information kontakta

Planchef  AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

 

Processpil Laga kraft