Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronanvägen detaljplan

Detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronanvägen
SBF 2018/302

Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat.

Detaljplanen för Kronanvägen kommer främja ett mer hållbart resande än idag med förbättrade gång- och cykelvägar, bussförbindelser mot Luleå centrum och en mer gen väg för personbilstrafiken. I planen kommer grundläggande struktur för trafik, bebyggelse, grönstråk, dagvattenhantering och mötesplatser att redovisas. Detaljplaneprogrammet utgör ett vägledande dokumet för planläggningen av området och målsättningen är att möjliggöra utvecklingen av Kronan som en sammanhängande stadsdel med integrerade funktioner. Vägen ska skapa kontinuitet mellan befintliga bostadsområden inom Kronan, möjliggöra förtätning i form av olika sorters bostadstyper och stärka sambandet mellan Luleås östra och västliga delar.

Detaljplanen bedöms handläggas med standardförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbetet med detaljplanen har påbörjats. Samråd om ett förslag till detaljplan är planerat till vintern 2018/2019.

Utredningar som underlag

Detaljplaneprogram Kronanvägenöppnas i nytt fönster

Preliminär avgränsning för detaljplan Kronanvägenöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Avd stadsplanering, Stadsbyggnadsförvaltningen
0920-45 30 00‌länk till annan webbplats

Planarkitekt Anna Karin Lidén
anna.karin.liden@lulea.se

Trafikingenjör Linn Adolfsson
linn.adolfsson@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil uppstart