Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Översiktbild detaljplan

Plats för aktivitet på Storheden

Detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:54 och 1:82,
SBF 2018/256

Planen huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för handel och aktivitetsverksamhet inom området.
Fastigheterna har privat ägare och omfattar ca 1,2 ha.

Översiktsplanen har pekat ut området som lämpligt för handel (sällanköpshandel). Den föreslagna ändringen bedöms därför vara förenlig med översiktsplanen.
DP bedöms handläggas med standardförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbetet med detaljplanen har påbörjats. Förslaget kommer att visas för samråd och information i samband med Samråd under hösten 2018.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén 
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Gransljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil uppstart detaljplan