Granskning: Trygghetsboende Råneå

Detaljplan för del av Råneå, Råneå 12:66, SBF 2017/498

översiktskarta

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-13 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsbostäder för Råneå 12:66.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bebyggelse i form av kategoriboende för äldre på fastigheten Råneå 12:66. I syftet ingår även att skapa möjlighet för att befintlig fritidsgård på fastigheten kan finnas kvar samt möjliggöra för bostäder.

Planområdet utgörs av fastigheten Råneå 12:66 och är beläget i centrala Råneå mellan Skolgatan och Råneälven. Omkringliggande fastigheter är bebyggda med bostäder, förskola och skola. Planområdet utgör ca 0,5 hektar.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planförslaget visas för information fr o m 2018-01-31 t o m 2018-02-22 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Medborgarkontoret Råneå, Västerlångvägen 2.

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan,
971 85 Luleå. 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2018-02-22 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelse

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Frida Lindberg 0920-45 49 86
frida.lindberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljun@lulea.se

Processpil granskningsskede