Antagande: Ändring av detaljplan för kvarteret Anoraken, Kronandalen

Ändring av detaljplan för del av del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1, Kronandalen (PL 453), SBF 2017/1946

Ändring plankarta PL 453

Ändringen av detaljplan avser kvarteret Anoraken i stadsdelen Kronan. Kvarteret är avsett för ett vård- och omsorgsboende.

Syftet med planändringen är att ge de nödvändiga förutsättningarna för att kunna genomföra intentionerna i gällande detaljplan (PL453). Detaljplanen ska ge möjlighet att uppföra ett vård- och omsorgsboende med 144 platser, som uppfyller alla målsättningar för verksamheten. Den föreslagna ändringen är helt i enlighet med syftet för den gällande detaljplanen.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för begränsat standardförfarande. Det betyder att berörda sakägare och myndigheter ges möjlighet att under tre veckors tid lämna synpunkter på detaljplanen. Efter avslutad samrådstid kan stadsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen
Ändringsförslaget har varit utställt för samråd från och med 2017-12-01 till och med 2017-12-22. Under samrådstiden har samtliga sakägare godkänt planändringen och nu har detaljplanen lämnats in för antagande i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Aktuella handlingar

Antagande

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning ändringöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning PL 453
öppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Samråd

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning ändringöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning PL 453öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Annika Ohls 0920-45 38 14
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Gransljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se