Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vård- och omsorgsboende, Gammelstad

Förslag till detaljplan för del av Gammelstad, Stadsön 1:124, SBF 2017/745

Planområdet är avgränsat till fastigheten Stadsön 1:124 i Gammelstad.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-17 att sälja ett antal samhällsfastigheter, bland annat Stadsön 1:124. Gällande detaljplan anger A-ändamål där kommun, landsting eller stat måste vara huvudman. Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen för att kunna genomföra försäljningen och att avgränsa fastigheten. Fastigheten innehåller ett vård- och omsorgsboende som har en gård mot vattnet. Vid planarbetet bör fortsatt tillgång till kvalitativ utemiljö säkerställas. Planförslaget syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt åtkomst till huvudledningar för vatten och spillvatten som går genom området.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Aktuella handlingar

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Mia Sunström 
mia.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 
annelie.granljung@lulea.se

Processpil