Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utökning av industrifastighet, Storheden

Förslag till detaljplan för del av Storheden 2:4 och 2:14,
SBF 2017/606

Planområdet ligger i södra delen av Storhedens industriområde och omfattar ca 0,7 ha av kommunens fastighet. Storheden 2:4 samt 0,05 ha av fastighet Storheden 2:14.
Planen huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ytterligare en fastighet för industriändamål på del av Storheden 2:4 i anslutning till Storheden 2:14. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattentäkt. I planarbetet kommer särskilt beaktas risker för negativ påverkan på vattentäkten.

Idag utgörs aktuell del av Storheden 2:4 av obebyggd mark delvis beväxt med ung tallskog och sly. Planområdet angränsas av industrifastigheter samt ett grönområde väster om industriområdet. Industrifastigheterna är privat ägda, grönområdet ägs av Luleå kommun.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Aktuella handlingar

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Mia Sunström 
mia.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil