Förtätning av bostäder på Notviken

Förslag till detaljplan för del av Notviken, del av Notviken 4:40, SBF 2017/1684

Planområdet är beläget i stadsdelen Notviken och angränsar till Stickvägen och Hyvelgränd. I dagsläget består området av ett skogsområde och intilliggande bebyggelse utgörs av enfamiljshus.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus. I planarbetet kommer särskilt beaktas allmänhetens tillgång till skogsområdet genom en gångpassage mellan skogsområdet och Hyvelgränd/Stickvägen.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat förfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015.

Aktuella handlingar

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Mia Sunström 0920-45 39 13
mia.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil