Samråd:
Förtätning av bostäder, Ejdergränd 18

Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, 
SBF 2017/1687

Översikt planområde

Planområdet ligger på Hertsön och utgörs av en del av parkmarken mellan Doppinggränd och Ejdergränd, samt området för norrbottensgård.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en förtätning inom befintligt bostadsområde genom tillkommande bostäder. Planförslaget syfta även till att säkerställa de kulturhistoriska värden som finns i området i och med norrbottensgården. De tillkommande ytorna är aktuella för etablering av flerbostadshus i två våningar med ca 15 lägenheter.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Samråd
Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2018-01-11 t o m 2018-02-02 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2018-02-02 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Frida Lindberg  0920-45 49 86
frida.lindberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46 
annelie.granljung@lulea.se

Processpil Samråd