Ängesbygården, bostad med kulturmiljövärden

Detaljplan för del av Svartöstan, del av Svartöstan 13:32,
SBF 2017/520

Översikt planområde

Planområdet är den tomt som Ängesbygården står på.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden och att bekräfta pågående användning genom att ändra användning från allmän platsmark för park och plantering till kvartersmark för bostäder. Byggnaderna är utpekade i inventeringen för Riksintresse kulturmiljö.

Fastigheten ägs av kommunen.

Planen överensstämmer med Översiktsplan 2013 avseende bevarande av höga kulturmiljövärden.

I planuppdraget, beaktas särskilt kulturmiljöfrågor och riskfrågor från närliggande verksamheter.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visas för samråd  fram till och med 2018-01-18 och befinner sig under bearbetning inför granskning under våren 2018.

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Gransljung 0920-45 35 46 
annelie.granljung@lulea.se

Processpil samråd