Granskning/Underrättelse:
Bostäder, skola och kontor med kulturhistoriska värden

Detaljplan för del av Centrum, Gamen 7 och 21,
SBF 2017/744

Snedbild över planområdet

Planområdet är avgränsat till fastigheterna Gamen 7 och Gamen 21 i Luleås centrum.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningen för en påbyggnad av en bostadsvåning på fastigheten Gamen 21 (8 små lägenheter). Planförslaget syftar även till att att skydda kulturhistoriska värden i Lignellska huset som är en utpekat kulturhistoriska värden. I planarbetet kommer särskilt beaktas kulturmiljövärden, friytor och stadsbild.

Idag innehåller Gamen 21 skola och kontor och Gamen 7 bostäder. Båda fastigheterna är privat ägda.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för granskning fr o m 2018-02-20 t o m 2018-03-12 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan,
971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. 

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2018-03-12 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster


Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Gransljung 0920-45 35 46 
annelie.granljung@lulea.se

Processpil Granskning