Samråd: Kyrkåkra verksamhetsområde

Detaljplan för del av del av Gammelstad, del av Stadsön 1:857 m.fl, Kyrkåkra verksamhetsområde, SBF 2015/36

Ändring plankarta PL 453

Planens huvudsakliga syfte är att skapa en flexibel plan för att inrymma verksamheter såsom t ex småindustri, kontor, lager och tekniska anläggningar.

Gällande plan medger småindustri med specialområden, ”Järnväg, högspänningsledning, transformatorstation samt pumpstation”. Inom gällande detaljplan finns ett flertal otydligheter som försvårar en utveckling av området, främst stora skyddsområden mellan varje fastighet som inte får bebyggas.

Planområdet är beläget ca 10 kilometer nordväst om Luleå centrum i stadsdelen Gammelstad. Det ligger på östra sidan av Bodenvägen och ingår i verksamhetsområdet Kyrkåkra. Detaljplanens område avgränsas av Väg 97 (Bodenvägen) i sydväst, järnvägen i nordost, skogsmark i norr och verksamhetsområde i söder.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för information fr o m 2017-12-18 t o m 2018-01-11 i följande lokaler: Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2018-01-11 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelser (A1-formatöppnas i nytt fönster), A3-formatöppnas i nytt fönster)
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Johanna Lundmark 0920-45 35 43
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se