Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överklagad: Utökad byggrätt, Sunderby sjukhus

Ändring av detaljplan för del av Sunderbyn, sjukhus (PL146)

Planområdet omfattar det befintliga sjukhusområdet i Sunderbyn, ca 15 km från Luleå centrum.
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för vårdbebyggelse genom att medge en högsta tillåtna totalhöjd som motsvarar högsta befintliga byggnad inom sjukhusområdet. Detta innebär att området kan bebyggas med upp till sex våningar jämfört med högst fyra våningar enligt gällande detaljplan.

Ärendet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd och överlämnat målet till regeringen 2016-03-15 (Mål nr P 954-16).

Regeringen har 2017-11-30 (N2016/02252/PB) upphävt Länsstyrelsens beslut och lämnat tillbaka ärendet till Länsstyrelsen för ny behandling. 

Aktuella handlingar
Granskningshandlingar
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelsenöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Samråd
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

För frågor och information kontakta
Planchef: AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se