Antagande: Utökning av Porsödalens industriområde med plats för ny brandstation

Förslag till detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 m.fl. Kv. Risslan. SBF 2016/393

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De tillkommande ytorna är aktuella för etablering av industri/verksamhet och/eller en återvinningscentral, återvinningsmarknad samt ny brandstation. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Detaljplanen har visats för granskning fr o m 2017-11-03 tom 2017-11-23.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankartaöppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Utredningar och underlag
Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
Bullerutredningöppnas i nytt fönster
Trafikutredningöppnas i nytt fönster
Naturvärdesinventeringöppnas i nytt fönster
Miljöteknisk markundersökning, Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
PM Geoteknik Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
PM Geoteknik Lilla Mjölkuddsbergetöppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Lilla Mjölkuddsbergetöppnas i nytt fönster
PM Riskanalysöppnas i nytt fönster
PM Bergtekniköppnas i nytt fönster
PM Undersökning av bergkvalitetöppnas i nytt fönster

 

Tidigare handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelser (A1-formatöppnas i nytt fönster), (A3-formatöppnas i nytt fönster)
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)öppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Utredningar och underlag
Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster
Bullerutredningöppnas i nytt fönster
Trafikutredningöppnas i nytt fönster
Naturvärdesinventeringöppnas i nytt fönster
Miljöteknisk markundersökning, Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
PM Geoteknik Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Plogen 2 och 3öppnas i nytt fönster
PM Geoteknik Lilla Mjölkuddsbergetöppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Lilla Mjölkuddsbergetöppnas i nytt fönster
PM Riskanalysöppnas i nytt fönster
PM Bergtekniköppnas i nytt fönster
PM Undersökning av bergkvalitetöppnas i nytt fönster

Samråd
Plankarta med planbestämmelser (A1-formatöppnas i nytt fönster), (A3-formatöppnas i nytt fönster)
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster (MBK) (gäller detaljplan och ansökan om miljötillstånd)

Vid funderingar eller synpunkter kring hur planförslaget kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Frida Lindberg 0920-45 49 86 
frida.lindberg@lulea.se

Tf Planchef Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se


Processpil