Antagande: Ändring som medger vinterträdgård för trygghetsboende

Ändring av detaljplan för del av Bergviken, Daggkåpa 1 och del av Bergviken 5:10 (PL349), SBF 2016/306

Översiktsbild med avgränsning av planområde

Planområdet för ändring utgör området avsett för kategoriboende/trygghetsboende i kvarteret Daggkåpans norra del.

Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra loftgångar till husen, en restaurangverksamhet i entréplanet och en inglasad vinterträdgård mellan husen.

Detaljplaneändringen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för standard planförfarande. Detta innebär att ändringen inte behöver antas av kommunfullmäktige utan stadsbyggnadsnämnden kan anta ändringen sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på ändringen under ett samråd och på en granskningshandling. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för granskning fr o m 2017-11-22 tom 2017-12-12.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Aktuella handlingar
Antagande
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönsterPlanbeskrivning ändringöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning ändringöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning PL34öppnas i nytt fönster9

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning ändringöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning PL34öppnas i nytt fönster9

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Plantekniker Gunilla Heinrud 0920-45 37 55
gunilla.heinrud@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Processpil granskning