Antagande: Dalbo - nya tomter för bostäder och verksamheter

Förslag till detaljplan för del av Björsbyn 1:12, Dalbo

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att planlägga för bostäder samt tomter för verksamheter i området öster om Bensbyvägen och norr om Revelsuddsvägen. Området, Dalbo, är utpekat som prioriterad zon för utbyggnad i översiktsplanen. Idag består området av produktionsskog som bedöms ha ringa naturvärden.

Bostäderna kommer i huvudsak att bestå av småhus på friliggande tomter som fördelas via den kommunala tomtkön. Utöver detta avsetts mark för rad-, kedje-, eller parhus samt lägenheter i flerbostadshus i upp till två våningar. Totalt beräknas området innehålla ca 120-130 bostäder. Norr om bostadsområdet planeras ett område på ca 5 hektar med tomter för kontor och verksamheter.

Bostadsområdet kommer att kopplas samman med Hällbacken genom huvudgatan samt gång- och cykelvägar. Verksamhetsområdet får en egen infart från Bensbyvägen och avskiljs från bostäderna med ett grönområde.

Planförslaget följer översiktsplanen. Planen kommer att handläggas med utökat planförfarande. 

Detaljplanen har visats för granskning fr o m 2017-10-17 tom 2017-11-08.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Aktuella handlingar

Antagande

Planhandlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planillustrationöppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Utredningar och underlag
PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster
PM Naturvärden
öppnas i nytt fönster
Trafikbullerutredning

Granskning

Planhandlingar
Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planillustration
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Utredningar och underlag
PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster
PM Naturvärden
öppnas i nytt fönster
Trafikbullerutredning

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Björn Ylinenpää 0920-45 49 80
bjorn.ylinenpaa@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Tidigare handlingar

Samråd

Planhandlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planillustrationöppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Utredningar och underlag
PM Geotekniköppnas i nytt fönster
Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster
PM Naturvärdenöppnas i nytt fönster


Processpil