Antagande: Ny drivmedelsanläggning Tuvåkra

Detaljplan för del av Gammelstad, del av Öhemmanet 1:11,
SBF 2016/1397

översiktskarta

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för etablering av en drivmedelsdepå i form av en automatstation, då det i dagsläget inte finns någon sådan verksamhet i området. Planarbetet innebär att en mindre del naturmark i gällande detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 1:11 kommer tas i anspråk för att möjliggöra denna exploatering. Planområdet är beläget nordväst om Luleå stad och just norr om Storheden.

Det tänkta planområdet är i direkt anslutning till ett industriområde med övervägande del tung trafik vilket också kommer vara större delen av underlaget för automatstationen. Planområdet ligger förhållandevis avskärmat mellan järnväg, gator och industrifastigheter. I anslutning till planområdet finns rekreationsmöjligheter som inte kommer bli negativt påverkade av planen. Området är ca 2000 kvadratmeter stort.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Detaljplanen har visats för granskning fr o m 2017-11-14 tom 2017-12-06.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Granskning
Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anton Snell Erlandsson 0920-45 55 99
anton.snell.erlandsson@lulea.se

Tf Planchef Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

processpil