Antagande: Förändrat område för verksamheter

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3,  SBF 2017/737

Översikt planområde

Planens syfte är att planområdet ska kunna bebyggas med tre serverhallar och tillhörande energianläggningar. Planens syfte är också att ta hänsyn till angränsande naturreservat och ge närliggande bostadsbebyggelse visuellt skydd.

Planen ersätter gällande plan, med i huvudsak samma syfte, men viss anpassning av byggrätt och utbredning görs i planförslaget.
Detaljplanen omfattar Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, Planområdet är beläget ca 4 km norr om Luleå centrum. I norr gränsar planområdet mot planerat arbetsplatsområde, i öst mot Vänortsvägen och Datavägen, i väst mot naturområdet i nära anslutning till Gammelstadsviken naturreservat samt i söder mot Porsödalens industriområde.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande. Planen antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har lämnats till politisk behandling och kan antas av kommunfullmäktige under vårvintern 2018.

Aktuella handlingar
Antagande
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivning med bilagoröppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Bilagor till planbeskrivningöppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Bilagor till planbeskrivningöppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster

Utredningar som underlag
Sammanfattning inventering av skyddade arter och habitat, COWI, 2017-08-29öppnas i nytt fönster
Sammanfattning av extern trafik, COWI, 2017-09-05
öppnas i nytt fönster
Sammanfattning externbuller LLA3, Tyréns 2017-09-26öppnas i nytt fönster
Sammanfattning emissioner och bränsle, COWI, 2017-09-01öppnas i nytt fönster
Masterplan_Planning Documentation LLA3_2017.08.29öppnas i nytt fönster
Planprogram del av Porsön 1:3, Aurorum, KS 2011-03, SBK 2010/77öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:3 m fl , Aurorum SBK2011/59, antagen 20110530öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Processpil antagande