Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överklagad: Småbåtshamn, Harrviken

Förslag till detaljplan för del av Hertsölandet, del av Hertsön 11:1 , Harrvikens marina.
SBF 2015/102, SBK 2011/61

Planområdet är beläget vid Harrviken på Hertsölandet. Huvudsyftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att bygga en ny hamn för ca 200 fritidsbåtar, med båtplatser, parkering, servicebyggnad, båthallar, m m.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 §56 att anta detaljplanen

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som beslutade 2016-07-06 att avslå överklagandena.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 2017-06-22. (Ärende nr 403-6453-16).

Luleå kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har i beslut 20107-11-03 beviljat prövningstillstånd. (Mål nr P 6312-17)

Aktuella handlingar
Antagande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Tidigare handlingar
Granskning
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse med bilagor
 
Samråd
Plankarta med bestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster


För frågor och information kontakta

Planchef  AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

 

Antagande