Kontor och bostäder på Trasten 14

Detaljplan för del av Centrum, Trasten 14, SBF 2016-1179

Översikt planområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-25 § 264 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Centrum, Trasten 14.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att tillskapa fler kontorslokaler och nya bostäder genom ny-, till- och ombyggnad inom fastigheten eftersom de planerade byggnadsåtgärderna saknar stöd i gällande detaljplan.

En precisering av ställningstagandena i gällande översiktsplanen är under framtagande genom det pågående arbetet med utvecklingsplan för Luleå centrum. Samråd om detaljplanen ska därför tidigast ske efter att samråd om utvecklingsplan Luleå centrum har genomförts.

Detaljplanen kommer handläggs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Agneta Laitila  0920-45 41 40
agneta.laitila@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Detaljplan påbörjad